fbpx

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

1.) P.P.H.U. NITUS Piotr Nowak

Celem projektu Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Efektem projektu jest utrzymanie przez Beneficjenta działalności gospodarczej przez okres wskazany we wniosku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 127 128,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Wkład funduszy europejskich stanowi 100% wartości dofinansowania.

2.)  P.P.H.U. NITUS ALUMINIUM Piotr Nowak, Jarosław Szczepański s.c.

Celem projektu Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Efektem projektu jest utrzymanie przez Beneficjenta działalności gospodarczej przez okres wskazany we wniosku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 120 020,16 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych szesnaście groszy)

Wkład funduszy europejskich stanowi 100% wartości dofinansowania

3.) P.P.H.U. NITUS Piotr Nowak

Dotacja z ZUS  w ramach konkursu nr 2022.01 na Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Nazwa zadania: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PPHU „NITUS” PIOTR NOWAK
Celem Konkursu są poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.