fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NITUS

Chcemy poinformować Cię, że jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą codziennie przetwarzamy dane osobowe. Procesy te są nieodzownym elementem niemal każdego biznesu, w tym i prowadzonego przez Nas. Dane osobowe zbierane przez Nas dotyczą naszych potencjalnych, obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców, klientów oraz dostawców i podwykonawców. Informujemy Cię, że z powagą i rygorystycznie podchodzimy do wypełniania obowiązujących Nas przepisów w zakresie gromadzenia, przetwarzania, udostępniania, opracowywania i usuwania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Kim jesteśmy „My”? Podmiotami skupionymi wokół marki Nitus, powiązanymi ze sobą osobowo lub/i kapitałowo. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

 • PPHU NITUS Piotr Nowak, Drużków Pusty 9, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 869-139-03-14,
 • PPHU NITUS ALUMINIUM Piotr Nowak, Sebastian Nowak s.c., Drużków Pusty 9, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 869-195-06-29.

Wszystkie wymienione firmy (każda z nich jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków) współadministrują zbieranymi w ramach Grupy NITUS danymi osobowymi, mogą samodzielnie lub
w ramach grupy te dane przetwarzać na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wspólne administrowanie Twoimi danymi osobowymi oznacza ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw. W tej materii współpraca odbywa się na podstawie stosownej umowy o współadministrowaniu, a w sposób podobny odbywa się u Nas przetwarzanie danych osobowych, gdyż niemal zawsze administrowanie danymi oznacza ich przetwarzanie.

Wyjaśnimy Ci teraz, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. W celu wykonania zawartej z Nami umowy – to na podstawie 6 ust. 1 lit b RODO.
 2. W celu wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych – to na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. W celu kontrolowania i usprawniania prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, co traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W celu realizacji w Naszej grupie badań, audytów, kontroli, udzielania certyfikatów, co również traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. W celu prowadzenia konwencjonalnego marketingu bezpośredniego oraz innych form marketingu i reklamy, co również traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celach dowodowych, wobec potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania przy ich użyciu zaistnienia określonych okoliczności faktycznych, co również traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 1 lit. f RODO.
 7. W celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku, co również traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.
 8. W celu zapobiegania przestępstwom związanym z przedmiotem prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, jak również praniu pieniędzy lub niewłaściwemu korzystaniu z oferowanych przez nas towarów i usług, co również traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. W celu zapewnienia w prowadzonych przez Nas działaniach bezpieczeństwa fizycznego oraz cybernetycznego, co również traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.

Teraz wyjaśnimy Ci, komu (poza podmiotami Naszej grupy NITUS) możemy Twoje dane osobowe udostępniać:

 1. Naszym dostawcom, pośrednikom i podwykonawcom – a więc podmiotom, z których usług korzystamy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania biznesu w Grupie NITUS.
 2. Zewnętrznym usługodawcom z zakresu in. księgowości, kontrolingu i audytu – owi usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp do Naszych zasobów informacyjnych w zakresie finansów, w celu kontroli i optymalizacji prowadzonych przez Nas procesów gospodarczych.
 3. Kancelariom prawnym i przedsiębiorstwom prowadzącym usługi prawnicze – jeśli zajdzie konieczność analizowania dokumentacji związanej z Twoją osobą w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń, albo też obrony przed roszczeniami.
 4. Organom administracji publicznej – wnioskującym o owe dane na podstawie właściwych przepisów prawa.

Chcemy Cię również poinformować, że nie zamierzamy intencjonalnie przekazywać Twoich danych do  państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej będziemy przetwarzać następujące kategorie

Twoich danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Nr NIP
 3. Nr REGON
 4. Nr PESEL
 5. Adres zamieszkania lub/i miejsca prowadzenia działalności zawodowej
 6. Nr dowodu osobistego lub /i numery serii innych dokumentów potwierdzających tożsamość (np. prawo jazdy, paszport)
 7. Adres poczty elektronicznej
 8. Nr telefonu
 9. Nr rachunku bankowego
 10. Dane identyfikacyjne tych osób, przy pomocy których prowadzisz Swoją działalność zawodową
 11. Lub też inne dane, których podania będzie wymagał właściwy przepis prawa

Niezależnie od powyższego wyliczenia, będziemy zbierać tylko te rodzaje danych osobowych, które zgodnie z zasadą minimalizacji niezbędne są do osiągnięcia danego celu.

W swojej aktywności gospodarczej korzystamy również z technologicznych możliwości analizowania zachowań osób odwiedzających nasze witryny internetowe, są to procesy zautomatyzowanej analizy danych ukierunkowane na prognozowanie preferencji konsumenckich, nazywane zbiorczo profilowaniem. Procesy te nie prowadzą jednak do podejmowania na ich podstawie rozstrzygnięć wywołujących skutki prawne dla osób odwiedzających nasze witryny internetowe, nadto nasze analizy nie będą dla nich wywoływały innych skutków. Więcej o tych procesach możesz dowiedzieć się z dokumentu pt. „Polityka Prywatności”.

 

Informujemy Cię, że Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy czasu:

 1. W celu wykonania zawartej z Nami umowy – przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych.
 2. W  celu   wypełniania   ciążących   na   Nas   obowiązków   prawnych   z   zakresu   podatków i rachunkowości – przez czas nakazany nam właściwymi przepisami prawa.
 3. W celu kontrolowania i usprawniania prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej – przez czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych.
 4. W celu realizacji w Naszej grupie badań, audytów, kontroli, udzielania certyfikatów – przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych.
 5. W celu prowadzenia konwencjonalnego marketingu bezpośredniego oraz innych form marketingu i reklamy – przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu złożenia sprzeciwu wobec
 6. W celach dowodowych, wobec potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania przy ich użycia zaistnienia określonych okoliczności faktycznych – do momentu przedawnienia się roszczeń bądź rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego przez właściwy organ władzy publicznej.
 7. W celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku – do momentu przedawnienia się roszczeń bądź rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego przez właściwy organ władzy publicznej.
 8. W celu zapobiegania przestępstwom związanym z przedmiotem prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, jak również praniu pieniędzy lub niewłaściwemu korzystaniu z oferowanych przez nas towarów i usług – do momentu przedawnienia się roszczeń bądź rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego przez właściwy organ władzy publicznej.
 9. W celu zapewnienia w prowadzonych przez Nas działaniach bezpieczeństwa fizycznego oraz cybernetycznego – przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych.

 

Pamiętaj, że w konkretnych przypadkach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas, na jaki udzieliłeś nam na to zgody i w celu opisanym Twoim oświadczeniem. Twoja zgoda warunkuje również przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych do celów związanych z  oceną zdolności do pracy i medycyny pracy. Chcemy Cię zapewnić, że nie

przetwarzamy danych biometrycznych do celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej.

 

Co do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii, żądania ich poprawienia oraz ich usunięcia – jeśli w Twojej ocenie brak jest podstaw do ich przetwarzania.
 2. Prawo do ograniczania przetwarzania – możesz zgłosić żądanie, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, lub przetwarzali je w uzgodniony z Tobą sposób.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – możesz w dowolnej chwili odwołać wcześniej udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
 4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych, wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania, nadto możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie Naszych prawnie uzasadnionych interesów, innych niż marketingowe, jednakże wówczas obowiązany jesteś wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą w Twojej ocenie zaprzestanie przetwarzania przez Nas Twoich danych. Pamiętaj jednak, że może zdarzyć się sytuacja, iż będziemy w stanie wykazać nadrzędność podstaw przetwarzania Twoich danych wobec Twoich praw, w szczególności przetwarzanych w celu ustalania, dochodzenia oraz     egzekucji     przysługujących      nam      roszczeń, jak również w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku.
 5. Prawo przeniesienia danych osobowych – możesz zażądać od Nas, abyśmy w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu, przekazali Ci zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe, nadto możesz od Nas zażądać, abyśmy te dane przekazali bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie podmiotu trzeciego.
 6. Prawo skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo do złożenia w tym zakresie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób: Koordynator Ochrony Danych Osobowych Sebastian Nowak – e-mail: s.nowak@nitus.pl

Na koniec, informujemy Cię, że w naszej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w Grupie NITUS przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub modyfikacją. Stosujemy w tym zakresie rozbudowane narzędzia informatyczne, a także zapewniamy i nieustannie ulepszamy odpowiednią organizację funkcjonowania firm w Grupie NITUS.

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie Użytkownikom Serwisów Internetowych zasad gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, które to procesy powstają w przypadkach korzystania z Serwisów Internetowych:

 • PPHU NITUS Piotr Nowak, Drużków Pusty 9, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 869-139-03-14,
 • PPHU NITUS ALUMINIUM Piotr Nowak, Sebastian Nowak s.c., Drużków Pusty 9, 32-862 Porąbka Iwkowska, NIP: 869-195-06-29.

Zwany dalej Grupa NITUS

Niniejszy dokument oraz zobowiązania w nim zawarte mają za zadanie zapewnić Użytkowników o przestrzeganiu w Grupie NITUS zasad ochrony danych osobowych ustanowionych z mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje:

PPHU Nitus Piotr Nowak , PPHU NITUS ALUMINIUM Piotr Nowak, Sebastian Nowak s.c. (zwanym dalej Grupa NITUS) – jako podmiot administrujący danymi osobowymi określone szczegółowo w treści Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych

Serwisy Internetowe – zarządzane przez NITUS; witryna internetowa funkcjonująca pod adresem www.nitus.pl oraz profile w internetowych platformach społecznościowych:

Użytkownicy – osoby fizyczne przeglądające treści zamieszczane przez NITUS w Serwisach Internetowych, a także dokonujące interakcji z NITUS w sposób elektroniczny, przewidziany środkami technicznymi Serwisów Internetowych

I. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w Serwisach

  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych zbierane są przez NITUS w następujących celach:
   1. prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracownicze w NITUS; o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie szeroko mówi dokument „Informacja dla Kandydatów o Przetwarzaniu Ich Danych Osobowych w Grupie Nitus , który jest dostępny tutaj https://www.nitus.pl/polityka-prywatnosci-rekrutacja/,
   2. prezentowania Grupy Nitus, kształtowania oraz ulepszania jej oferty w ślad za   zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi – co traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO,
   3. marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym udział w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   4. kontaktu z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na uprzednio zadane przez nich pytania, za pośrednictwem dedykowanych do kontaktu adresów poczty elektronicznej lub poprzez użycie formularzy kontaktowych – co jest niezbędne do wykonania umowy, to na podstawie art. 6 1 lit b RODO.

II. W ślad za korzystaniem z Serwisów Internetowych mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osoby fizycznej, jak też z innych źródeł,
w postaci narzędzi analitycznych służących monitorowaniu Serwisów Internetowych.

III. W realizacji celów określonych zapisami niniejszej Polityki Prywatności korzystamy z procesów zautomatyzowanej analizy danych ukierunkowanych na ocenę niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (profilowanie). Procesy te nie prowadzą jednak do podejmowania na ich podstawie rozstrzygnięć wywołujących skutki prawne dla osób odwiedzających nasze witryny Zebrane w ten sposób informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy również te dane na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania nimi, a także w celach analitycznych i statystycznych – co traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

IV. Szczegóły procesów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych niniejszą Polityką Prywatności:

  1. W zakresie działalności naszych witryn internetowych dane osobowe przetwarzane są, w tym profilowane, przede wszystkim w celu ulepszania i dopasowywania sposobu, w jaki prezentujemy Grupę Nitus w ramach możliwości technicznych, jakie dają narzędzia do projektowania i zarządzania stronami Dane przetwarzamy również w celu dopasowania własnej oferty handlowej do preferencji użytkownika, poprze profilowanie. Umożliwiamy również za pomocą naszych witryn internetowych kontakt w formie elektronicznej poprzez adres poczty elektronicznej e-mail oraz formularze kontaktowe, co wymaga podania danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub/i imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.
  2. W zakresie działalności naszych profili społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia tychże profili, prezentowania i promowania oferty Grupy Nitus, informowania o wydarzeniach związanych z działalnością Grupy Nitus, a także w celu prowadzenia, za pomocą udostępnianych w tychże Serwisach Internetowych komunikatorów, korespondencji z Użytkownikami przesyłającymi zapytania lub Zachęcamy do odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych poprzez umieszczanie stosownych łączy interaktywnych na stronie www.nitus.pl.
   Zakres działalności pozostałych naszych profili społecznościowych związany jest bezpośrednio z rekrutacją na wolne stanowiska pracownicze i w związku z tym określona go „Informacja dla Kandydatów o Przetwarzaniu Ich Danych Osobowych w Grupie Nitus”.
  3. Oferujemy Użytkownikom korzystanie z usługi bezpłatnego Newsletter’a, co wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych w minimalnym zakresie, w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Odmowa udzielenia tej informacji, lub też późniejsze wycofanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z uniemożliwieniem korzystania z usługi bezpłatnego Newsletter’a.
   W ramach korzystania z usługi bezpłatnego Newsletter’a mogą być kierowane do Użytkowników treści marketingowe, to na podstawie przetwarzania i profilowania ich danych
  4. W Serwisach Internetowych   stosowana   jest   technologia   plików   cookie’s.   Są to informacje zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, przeglądarka może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookie’s. Informacje dotyczące cookie’s mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisów Cookie’s zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookie’s:
   1. o charakterze niezbędnym, zapewniające możliwości korzystania z funkcjonalności witryny internetowej,
   2. służące zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego,
   3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z danej witryny internetowej,
   4. podtrzymujące sesję    Użytkownika    po    zalogowaniu    się     do    określonych funkcjonalności danej witryny internetowej.
  1. Pliki cookie’s mogą być wykorzystywane do dostosowywania zawartości witryn internetowych do preferencji Użytkownika, a także do tworzenia statystyk w zakresie korzystania z danej witryny
  2. Użytkownicy mogą dowolnie zmieniać ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności przechowywania plików cookie’s, jednak powinni pamiętać, że ustawienia domyślne przeglądarki mogą zawierać zgodę na przechowywanie plików cookie’s. Wyłączenie dopuszczalności przechowywania plików cookie’s może spowodować utrudnienia lub też całkowicie uniemożliwić dostęp do niektórych funkcjonalności danej witryny internetowej.

V. Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w sposób szczegółowy w dokumencie pt. „Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych”
i mają pełne zastosowanie do tych danych osobowych, które mogą być gromadzone
i przetwarzane w sposób opisany niniejszą Polityką Prywatności.

VI. W zakresie przyjętych zasad ochrony danych osobowych przysługują Użytkownikom następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii, żądania ich poprawienia oraz ich usunięcia – jeśli w Twojej ocenie brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 2. Prawo do ograniczania przetwarzania – możesz zgłosić żądanie, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, lub przetwarzali je w uzgodniony z Tobą sposób,
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – możesz w dowolnej chwili odwołać wcześniej udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych, wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania, nadto możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie Naszych prawnie uzasadnionych interesów, innych niż marketingowe, jednakże wówczas obowiązany jesteś wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą w Twojej ocenie zaprzestanie przetwarzania przez Nas Twoich Pamiętaj jednak, że może zdarzyć się sytuacja, iż będziemy w stanie wykazać nadrzędność podstaw przetwarzania Twoich danych wobec Twoich praw,
  w szczególności przetwarzanych w celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku,
 5. Prawo przeniesienia danych osobowych – możesz zażądać od Nas, abyśmy w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu, przekazali Ci zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe, nadto możesz od Nas zażądać, abyśmy te dane przekazali bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie podmiotu trzeciego,
 6. Prawo skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo do złożenia w tym zakresie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VII. Grupa Nitus dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności,
w szczególności:

 1. stosuje nowoczesne urządzenia IT, takie jak: komputery, routery, faxy, kopiarki, skanery, smartfony, tablety lub inne, na bieżąco podlegające modernizacji i wymianie na nowe egzemplarze,
 2. stosuje nowoczesne i na bieżąco aktualizowane oprogramowanie służące zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych i eliminacji bądź też minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych zgromadzonych na Serwisach Internetowych,
 3. podejmuje na bieżąco analizę ryzyka w zakresie możliwych naruszeń zasad bezpiecznego i autoryzowanego dostępu do danych osobowych – w celu zapewnienia, iż do gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych będą mieć dostęp jedynie przeszkolone i uprawnione osoby, działające wyłącznie z imienia Grupy PPHU Nitus Piotr Nowak i w granicach wydanego im Cele te dotyczą również podwykonawców Grupy Nitus.

VIII. Wszelkie pytania w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy kierować do Koordynatora Danych Osobowych Grupy PPHU Nitus Piotr Nowak: Sebastian Nowak – e-mail: nowak@nitus.pl

IX. Wszelkie zagadnienia dotyczące stosowanych w Grupie PPHU Nitus Piotr Nowak zasad ochrony danych osobowych, jakie nie zostały ujęte w niniejszej Polityce Prywatności, odnaleźć można w dokumencie „Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych”.